poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Uproszczone sprawozdanie finansowe

Sprawdź, kiedy możesz sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r.


Jednostki, które nie przekroczyły przez dwa ostatnie lata określonej wartości posiadanych aktywów i przychodów oraz wielkości zatrudnienia mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej.

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za 2014 r. mają prawo sporządzić te jednostki, które w 2014 oraz w 2013 r. nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:

Limit

2013 rok

2014 rok

1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło

nie więcej niż 50 osób

nie więcej niż 50 osób

2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro

8.294.400 zł

8.524.600 zł

3. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro

16.588.800 zł

17.049.200 zł

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zapewnienie tego jest obowiązkiem kierownika jednostki, który przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

Dla sprawozdania finansowego za 2014 r. należy więc przeliczyć powyższe wartości według średnich kursów NBP, ustalonych odpowiednio na 31 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2013 r.):

1. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro:

  • za 2013 r. 2.000.000 euro ×4,1472 zł/euro = 8.294.400 zł,
  • za 2014 r.2.000.000 euro × 4,2623 zł/euro = 8.524.600 zł.

2. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro:

  • za 2013 r. 4.000.000 euro ×4,1472 zł/euro = 16.588.800 zł,
  • za 2014 r. 4.000.000 euro ×4,2623 zł/euro = 17.049.200 zł.

Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok działalności nie może być sporządzone w formie uproszczonej. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność gospodarczą w 2014 r., to nie może skorzystać z tego uproszczenia, gdyż w 2014 r., czyli za rok poprzedzający sporządzenie sprawozdania finansowego, nie prowadziła działalności.