poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Przesłanki powodujące umorzenie należności z tytułu składek z podziałem na osobę fizyczną i osobę prawną


Osoba fizyczna

Osoba prawna

Dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego
majątku lub pozostawił ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów albo pozostawił
przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza
kwoty stanowiącej trzykrotność
przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie
brak jest następców prawnych oraz nie ma
możliwości przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa
w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy - Prawo
upadłościowe i naprawcze pod warunkiem,
że jednocześnie zaprzestano prowadzenia
działalności przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można egzekwować
należności, małżonka, następców prawnych,
możliwości przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa
w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy - Prawo
upadłościowe i naprawcze pod warunkiem,
że jednocześnie brak jest majątku, z którego
można egzekwować należności, następców
prawnych oraz możliwości przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Zaprzestano prowadzenia działalności przy
jednoczesnym braku majątku, z którego
można egzekwować należności, małżonka,
następców prawnych, możliwości
przeniesienia odpowiedzialności na osoby
trzecie

Zaprzestano prowadzenia działalności przy
jednoczesnym braku majątku, z którego
można egzekwować należności, małżonka,
następców prawnych, możliwości
przeniesienia odpowiedzialności na osoby
trzecie

Nie nastąpiło zaspokojenie należności
w zakończonym postępowaniu
likwidacyjnym pod warunkiem, że
jednocześnie zaprzestano prowadzenia
działalności przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można egzekwować
należności, małżonka, następców prawnych,
możliwości przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Nie nastąpiło zaspokojenie należności
w zakończonym postępowaniu
likwidacyjnym pod warunkiem, że
jednocześnie brak jest majątku, z którego
można egzekwować należności, następców
prawnych oraz możliwości przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Naczelnik urzędu skarbowego lub komornik
sądowy stwierdził brak majątku, z którego
można prowadzić egzekucję pod
warunkiem, że jednocześnie zaprzestano
prowadzenia działalności przy
jednoczesnym braku majątku, z którego
można egzekwować należności, małżonka,
następców prawnych, możliwości
przeniesienia odpowiedzialności na osoby
trzecie

Naczelnik urzędu skarbowego lub komornik
sądowy stwierdził brak majątku, z którego
można prowadzić egzekucję pod warunkiem,
że jednocześnie brak jest majątku, z którego
można egzekwować należności, następców
prawnych oraz możliwości przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Jest oczywiste, że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwot
przekraczających wydatki egzekucyjne pod
warunkiem, że jednocześnie zaprzestano
prowadzenia działalności przy
jednoczesnym braku majątku, z którego
można egzekwować należności, małżonka,
następców prawnych, możliwości
przeniesienia odpowiedzialności na osoby
trzecie

Jest oczywiste, że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwot
przekraczających wydatki egzekucyjne pod
warunkiem, że jednocześnie brak jest
majątku, z którego można egzekwować
należności, następców prawnych oraz
możliwości przeniesienia odpowiedzialności
na osoby trzecie

Wysokość niedopłaconych składek nie
przekracza kwoty kosztów upomnienia
w postępowaniu egzekucyjnym

Wysokość niedopłaconych składek nie
przekracza kwoty kosztów upomnienia
w postępowaniu egzekucyjnym


Źródło: Jednolite standardy udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek.