poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Odprawa emerytalno-rentowa

Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna, jeżeli zostaną spełnione dwie przesłanki. Sprawdź.


Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury (odpowiedni wiek i wymagany okres ubezpieczenia),
  2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Należy pamiętać, że do nabycia prawa do odprawy istotna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy, a nie sposób (rodzaj) rozwiązania.

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się według zasad przyjętych do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Pracownik, który otrzymał odprawę rentową lub emerytalną nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wyższa odprawa emerytalno-rentowa może przysługiwać pracownikowi na podstawie obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy (ewentualnie regulaminu wynagradzania) albo na podstawie przepisów szczególnych, tzw. pragmatyk pracowniczych.