poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Maksymalna wysokość kary porządkowej

Sprawdź, ile wyniesie maksymalna wysokość kary porządkowej w 2018 r.


W 2018 r. maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi 2.800 zł, czyli tyle samo co w ubiegłym roku.

Maksymalna wysokość kary porządkowej jest określana w obwieszczeniu Ministra Finansów i podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, wówczas kwota nie ulega zmianie.

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem, mogą zostać ukarani karą porządkową. Karę tę stosuje się także wobec osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin, wobec uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie, a także wobec osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna: 
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r., poz. 808)