poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składki na ZUS dla nowych firm

Aktualna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców na 2016 r.


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres: styczeń - grudzień 2016 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:


Ubezpieczenia społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

 

 

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 555,00 zł

emerytalne:

108,34 zł

108,34 zł

rentowe:

44,40 zł

44,40 zł

chorobowe:

13,60 zł

-

wypadkowe*:

9,99 zł**

9,99 zł**

Razem:

176,33 zł

162,73 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 
3.210,60 zł

zdrowotne

288,95 zł

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 555,00 zł

Fundusz Pracy ***

13,60 zł***

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2015 r. wynosi ona od 0,40% do 3,60%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

*** Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają innych tytułów do ubezpieczenia społecznego nie opłacają składki na Fundusz Pracy. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych np. umowa o pracę czy umowa zlecenia, wówczas ma obowiązek opłacać składkę na Fundusz Pracy, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna: 
  • art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385),
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
  • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20  stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.