poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu.


Od 14 listopada 2007 r. stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych wynoszą:

Samochód osobowy do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy ponad 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382


  1. 300 km - do 100.000 mieszkańców,
  2. 500 km - ponad 100.000 do 500.000 mieszkańców,
  3. 700 km - ponad 500.000 mieszkańców.
w służbie leśnej

w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach

jazd lokalnychrozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 póżn. zm.)

jazd zamiejscowychart. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.)