poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Współczynnik urlopowy

Za pomocą współczynnika ustalasz wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego


Za pomocą współczynnika ustalasz wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Używasz tego parametru również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

Współczynnik szacujemy, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

W 2016 r., podobnie jak w 2015 r., współczynnik urlopowy będzie jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach takiego samego etatu. Nie będzie miało zatem znaczenia, jaki dzień tygodnia wyznaczy pracodawca jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Obliczając współczynnik urlopowy należy pamiętać, że w 2016 roku występują:
- 52 niedziele,
- 53 wolne soboty,
- 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • 28 marca - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja - Święto Pracy,
 • 26 maja - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik ten wyniesie 21,00. Wynika to takiego obliczenia:

[365 dni - (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolne np. soboty)] : 12 = 252 : 12 = 21,00

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Zatem współczynnik urlopowy w 2016 r. dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,25 (1/4 x 21,00),
 • 1/3 wyniesie 7,00 (1/3 x 21,00),
 • 1/2 wyniesie 10,50 (1/2 x 21,00),
 • 3/4 wyniesie 15,75 (3/4 x 21,00).

Należy pamiętać, że powyższy współczynnik urlopowy stosuje się wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, bez względu na to, czy nabyte prawo do ekwiwalentu w danym roku dotyczy urlopu bieżącego - nabytego w tym roku, czy też urlopu zaległego, za rok poprzedni. Decydującym jest data nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a nie data nabycia samego prawa do urlopu.