poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawdź, jednostki dominujące, mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.


Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla:

1) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:


a) 38 400 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 76 800 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

 

2) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:


a) 32 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 64 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.

Podstawa prawna: 
  •  art. 56 ust. 1 i 1a ustawy z  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).