poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Badanie sprawozdań finansowych

Sprawdź, czy Twoja jednostka będzie musiała poddać badaniu sprawozdanie finansowe


Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych.

O tym, czy badaniu należy poddać sprawozdanie finansowe za 2015 rok decyduje przekroczenie wartości określonych w art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: uor) w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.

Dane wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu NBP na dzień bilansowy, który zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2014 z 31 grudnia 2014 r. wyniósł 4,2623 zł.


Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy tzw. pozostałych jednostek (czyli nie wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1-4 uor), które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły, co najmniej 2, z następujących warunków:

1. Suma aktywów bilansu na koniec 2014 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, czyli:

  • 2.500.000 euro x 4,2623 zł/euro =10.655.750 zł

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2012 r.  stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, czyli 20.736.000 zł:

  • 5.000.000 euro x 4,2623 zł /euro = 21.311.500 zł.

3. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.

Jakie jednostki są zobowiązane do badania sprawozdań finansowych?

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1)      banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2)      jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

Badaniu podlegają również:

  • sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR,
  • roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.