poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Stawki podatku od nieruchomości

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Poznaj aktualne stawki.


Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie:

1)    Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1m²;
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha;
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od m²;
• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,04 zł za m².
2)    Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m²;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m²;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m²;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m²;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m²;
3) Od budowli – 2 proc. ich wartości.:

 

Podstawa prawna: 
  • obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800).