poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Stawki podatku od środków transportowych

Aktualna wysokość stawek podatku od środków transportowych


Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 821,45 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1370,38 zł, 
 3. powyżej 9 ton – 1644,45 zł, 
 4. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3138,07 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego:

 1. przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1918,50 zł;
 2. przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
  - do 36 ton włącznie - 2425,51 zł
  - powyżej 36 ton – 3138,07 zł.

Od przyczep lub naczep:

 1. które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1644,45 zł,
 2. które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  - do 36 ton włącznie – 1918,50 zł,
  - powyżej 36 ton – 2425,51 zł.

Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc – 1918,50 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2425,51 zł.

Podstawa prawna: 
 • obwieszczenie ministra finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 718).