poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Osoby uprawnione do złożenia wniosku o umorzenie należności z tytułu składek


Podstawa prawna
umorzenia należności
z tytułu składek

Osoba uprawniona do złożenia wniosku o umorzenie
należności z tytułu składek

art. 28 ust. 2 ustawy systemowej

wszystkie osoby odpowiedzialne za należności z tytułu składek

art. 28 ust. 3a ustawy systemowej

osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność,
osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia pozarolniczej
działalności, ale spoczywa na nich obowiązek uregulowania
zaległych należności z tytułu składek, następcy prawni lub
osoby trzecie w stosunku, do których ZUS wydał decyzję
o zakresie odpowiedzialności za zobowiązania składkowe
ww. osób fizycznych,

art. 17 ustawy nowelizującej

dłużnicy, którzy w okresie obowiązywania ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz.
1287 z późn. zm.) z uwagi na zaprzestanie prowadzenia
działalności nie byli przedsiębiorcami, osoby trzecie, następcy
prawni,
dłużnicy rzeczowi.