wtorek, 7 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Opłaty roczne za grunty pokryte wodą

Opłaty roczne za grunty pokryte wodą - wskaźniki i stawki


Od 1 stycznia 2010 r. opłata roczna za użytkowanie 1 m2 gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z:

1) energetyką wodną, przeznaczonego pod:

a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni - wynosi 8,13 zł,
b) budowie piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,63 zł;

2) transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:

a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków - wynosi 0,20 zł,
b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 0,81 zł,
c) akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych granicach - wynosi 0,20 zł;

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów - wynosi 0,31 zł;

4) wycinaniem roślin z wody - wynosi 0,03 zł;

5) infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:

a) filary i przyczółki mostów - wynosi 4,06 zł,
b) przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,63 zł;

6) infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod:

a) ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody - wynosi 12,19 zł,
b) budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,63 zł;

7) infrastrukturą komunalną i rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,63 zł;

8) usługami służącymi do innych celów niż uprawianie rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb - wynosi 12,19 zł;

9) infrastrukturą telekomunikacyjną - wynosi 12,19 zł.


Opłaty te stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad ww. obiektami, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala się jako iloczyn stawki opłaty rocznej, i powierzchni użytkowanych gruntów wyrażonej w m, w zaokrągleniu do 1 m2. Stawki podlegają corocznie indeksacji.

Podstawa prawna: 

  • art. 20 ust. 8 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. nr 13, poz. 90).