poniedziałek, 30 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Umowa zlecenia i o dzieło - ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Umowa zlecenia i o dzieło - ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne


Wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może rodzić skutki prawne w sferze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego, a tym samym zarówno osoby wykonujące pracę na takiej podstawie prawnej, jak i podmioty korzystające z takiej formy zatrudnienia powinny zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi tej problematyki.

Znajdziesz tu informacje potrzebne do poprawnego rozliczenia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło, które pomogą ustalić, kiedy masz obowiązek potrącania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych umów, a kiedy tego obowiązku nie masz. Podpowiedzą, jak się zachować, gdy zatrudniasz np.: studenta, emeryta czy bezrobotnego. Ustalając, z którego tytułu składka musi być opłacana obowiązkowo, a z którego nie ma takiego obowiązku, należy kierować się zasadami zawartymi w art. 6, art. 8 ust. 2a oraz art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. Z 2013 r., poz. 1442).

Podmiot ubezpieczenia

Tytuł ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia

emerytalne

rentowe

chorobowe

wypadkowe

zdrowotne

Pracownik

Umowa zlecenia* zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz - wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego

O

O

D

O

O

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz - wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Osoba niemająca innego tytułu ubezpieczenia

Umowa zlecenie

O

O

D

O

O

Osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia

Kolejna (zawarta równolegle) umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Prowadzący pozarolniczą działalność

Umowa zlecenia (gdy przychód z tytułu umowy zlecenia jest niższy od najniższej obowiązującej tę osobę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tytułu prowadzenia działalności, wówczas obowiązkowe jest ubezpieczenie z tytułu tej działalności, dotyczy to tylko pozarolniczej działalności gospodarczej).

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Uczeń i student do 26 lat

Umowa zlecenia

N

N

N

N

N

Żołnierz zawodowy  oraz funkcjonariusz tzw. służb mundurowych (np. Policji), za wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej

Umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych

O

Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Umowa zlecenia

O

O

D

O

O

Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę u zamawiającego dzieło

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Pracownik

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

N

N

N

N

N

Osoba nie- mająca zawartej innej umowy cywilno-prawnej i niebędąca pracownikiem

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Prowadzący pozarolniczą działalność

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Uczeń i student do
26 lat

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

N

N

N

N

N

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (np. stosunku pracy)

Umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

O

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym z innego tytułu (np. stosunku pracy)

Umowa zlecenia

O

O

D

O

O

Użyte w tabeli symbole oznaczają: O - ubezpieczenie obowiązkowe; D - ubezpieczenie dobrowolne; N - ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu.

*Osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa zlecenia umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach analogicznych do tych, które dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.