czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze i zapomogi.


Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

1. Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny na:

Wysokość

dziecko w wieku do 5 lat

89 zł

dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

118 zł

dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

129 zł

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Wysokość

urodzenia dziecka

1.000 zł
Uwaga! 
Dodatek ten jest wypłacany jednorazowo i przysługuje kobiecie, pod warunkiem że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

 • 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci,
 • 265 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 530 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 • 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 • 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

100 zł
Uwaga! 
Dodatek ten przysługuje jednorazowo na dziecko i wypłacany jest raz w roku.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

Wysokość

Świadczenie pielęgnacyjne

1.200 zł

Zasiłek pielęgnacyjny

153 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

520 zł

Zasiłek dla opiekuna

520 zł

Podstawa prawna: