poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Aktualna wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych


Od 1 stycznia 2011 r. składki te należy opłacać przede wszystkim za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 965).

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe określona w art. 18 ust. 12 i 8 oraz art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121).

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w 2016 r. wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek. Składka ta w całości jest finansowana ze środków pracodawcy, co oznacza, że z przychodu pracownika nie są potrącane z tego tytułu żadne kwoty.