poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składki na ZUS dla przedsiębiorców

Aktualna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców.


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

Poniżej podajemy minimalną wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców zarówno opłacających składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jak i nieopłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za 2016 r.


Ubezpieczenia społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

 

 

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.433,00 zł

emerytalne:

474,92 zł

474,92 zł

rentowe:

194,64 zł

194,64 zł

chorobowe:

59,61 zł

-

wypadkowe*:

43,79 zł**

43,79 zł**

Razem:

772,96 zł

713,35 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie Zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 
3.210,60 zł

zdrowotne

288,95 zł

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.433,00 zł

Fundusz Pracy:

59,61 zł

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2015 r. wynosi ona od 0,40% do 3,60%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
  • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20  stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.