poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Stawki opłat lokalnych

Stawki podatków i opłat lokalnych


Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat, z tym że:

  • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie,
  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,20 zł dziennie,
  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,13 zł dziennie,
  • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,32 zł dziennie,
  • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,50 zł rocznie od jednego psa.
Podstawa prawna: