poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy.


Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Urlop pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu (tzw. pierwszy urlop) przysługuje „z dołu” z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do pełnego wymiaru urlopu pracownik nabywa z kolejnym rokiem kalendarzowym.

Wymiar urlopu ze względu na staż pracy wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jednak roczny wymiar urlopu należy zmniejszyć proporcjonalnie do:

  • wymiaru etatu pracownika – jeśli jest on zatrudniony na niepełny etat,
  • okresu pracy w ciągu roku – jeśli nie przepracował (albo nie przepracuje) pełnego roku kalendarzowego,
  • okresu pracy w ciągu roku, jaki pozostał po powrocie z trwających co najmniej miesiąc niektórych nieobecności, np. z urlopu bezpłatnego.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zaliczasz z tytułu ukończenia szkoły:

  1. szkoły zawodowej lub innej równorzędnej - czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej (także po ukończeniu szkoły zawodowej lub innej równorzędnej) - czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 5 lat,
  3. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  4. szkoły policealnej - 6 lat,
  5. szkoły wyższej - 8 lat.

Wyżej wymienione okresy nie sumują się.

Jeżeli pracownik w czasie nauki pracował, to do wymiaru urlopu, wliczasz bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.