sobota, 21 kwietnia 2018 r.
Portal Finansowo Księgowy
Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód (za okres od 1 stycznia 2009 r. do 28 lutego 2009 r.)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku, a nie jak dotychczas kwartalnie i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

Stawki te stosujesz za okres: styczeń i luty 2009 r.

Rodzaj składki
Kwoty
Składka na ubezpieczenie emerytalne
373, 96 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe
114,95 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe
46,94 zł
Składka na ubezpieczenie wypadkowe
(od 0,67% do 3,60%)*
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
215,35 zł** (tj. 9%)
Składka na Fundusz Pracy
46,94 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
1.915,80 zł

Uwaga*): Od 1 kwietnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla osób, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 osób lub nie mają REGON wynosi od 0,67% do 3,60% zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).

Uwaga**): Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla osób opłacających składki na preferencyjnych zasadach oraz dla osób opłacających składki na zasadach ogólnych, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.392,76 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2008 r.).

Ważne! Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za styczeń i luty 2009 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:
- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 74,72 zł (tj. 19,52%),
- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 22,97 zł (tj. 6%),
- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 9,38 zł (tj. 2,45%),
- na ubezpieczenie wypadkowe od: (od 0,67% do 3,60%).

Przypominamy, że składki na ubezpieczenia społeczne dla wyżej wymienionej grupy osób (czyli dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na ZUS), są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2009 r. wynosi 1.276 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi, więc 382,80 zł (30% x 1.276 zł).


Podstawa prawna: - ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74),
- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. nr 55, poz. 499),
- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r. (M.P. nr 81, poz. 712),
- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 97, poz. 850).