sobota, 23 czerwca 2018 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kwota bazowa
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.
Kwota bazowa w 2007 r. wyniosła:
2.275,37 zł
Podstawa prawna:
- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2008 r. w sprawie kwoty bazowej w 2007 r. (M.P.nr 13, poz. 140).