poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Limit wpłat na IKE

Limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim. Sprawdź ile wynosi w 2016 r.


W 2016 r. limit ten wynosi

12 165 .

Limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim.

Z tytułu zwrotu oraz częściowego zwrotu pobierany jest zryczałtowany podatek od dochodu oszczędzającego na IKE. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Podstawa prawna: 
  • obwieszczenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M.P. z 2015 r.  poz. 1268).