poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Ulga na dzieci

Ulga na dzieci - aktualna wysokość odliczenia


Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

  • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.