poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin

Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin na 2016 r.


Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym.

Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku:

  1. kopaliny towarzyszącej;
  2. kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów.

Stawki opłat eksploatacyjnych

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka miary (j.m.)

Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

Alabastry

t

3,28

2

Amfibolity

t

1,10

3

Anhydryty

t

3,88

4

Baryty

t

5,88

5

Bazalty

t

1,15

6

Bentonity

t

2,02

7

Chalcedonity

t

0,71

8

Diabazy

t

0,83

9

Dolomity

t

0,95

10

Gabra

t

1,10

11

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie

w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

24,00

11a

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie

w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

 

 

6,23

12

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

 

tys. m3

20,00

12a

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie  rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys.

 

 

5,18

13

Gipsy

t

1,84

14

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

3,66

15

Gnejsy

t

1,16

16

Granity

t

1,16

17

Granodioryty

t

1,16

18

Hornfelsy

t

0,97

19

Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

kg

10,39

20

Kaoliny

t

3,28

21

Kopaliny ilaste pozostałe

m3

2,42

22

Kreda jeziorna

t

0,25

23

Kreda pisząca

t

0,76

24

Kwarc

t

2,02

25

Kwarcyty

t

1,03

26

Łupki

t

1,38

27

Magnezyty

t

5,21

28

Margle

t

0,75

29

Marmury

t

3,92

30

Melafiry

t

1,17

31

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

32

Opoki

t

0,71

33

Piaski i żwiry

t

0,58

34

Piaskowce

t

0,83

35

Porfiry

t

0,83

36

Ropa naftowa, której wydobycie w

okresie rozliczeniowym

przekracza 1000 t

t

50,00

36a

Ropa naftowa, której wydobycie w

okresie rozliczeniowym

nie przekracza 1000 t

 

t

36,84

37

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,25

38

Rudy miedzi

t

3,41

39

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,46

40

Rudy uranu

kg U (w rudzie)

9,16

41

Serpentynity

t

0,83

42

Siarka rodzima

t

1,58

43

Sjenity

t

0,97

44

Skalenie

t

2,67

45

Skały diatomitowe

t

6,52

46

Solanki

m3

2,18

47

Sole

t

1,64

48

Szarogłazy

t

0,97

49

Torfy

m3

1,26

50

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,26

51

Trawertyny

t

0,75

52

Tufy

t

0,83

53

Wapienie

t

0,75

54

Węgiel brunatny

t

1,84

55

Węgiel kamienny

t

2,34

56

Wody lecznicze

m3

1,46

57

Wody termalne

m3

0,00

58

Zieleńce

t

0,97

59

Ziemia krzemionkowa

t

6,52

60

Zlepieńce

t

3,92

61

Inne kopaliny

t

3,92

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196),
  • obwieszczenie ministra środowiska z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2015 r. poz. 817).