poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Odpis na ZFŚS

Aktualna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Kwota odpisu podstawowego określa dla Twojej firmy minimalny obowiązkowy odpis na ZFŚS w danym roku w przeliczeniu na jednego pracownika. Jeżeli w Twojej firmie został utworzony ZFŚS, to w danym roku musisz przelać na konto ZFŚS kwotę odpowiadającą liczbie zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia w danym roku pomnożoną przez kwotę przypadającą na jednego zatrudnionego.

W 2016 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

Odpis

Kwota

Na jednego zatrudnionego (37,5% podstawy wymiaru)

1.093,93 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (50% podstawy wymiaru)

1.458,57 zł

Na jednego pracownika młodocianego:
w pierwszym roku nauki (5% podstawy wymiaru)
w drugim roku nauki (6% podstawy wymiaru)
w trzecim roku nauki (7% podstawy wymiaru)

145,86 zł 
175,03 zł 
204,20 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75% podstawy wymiaru)

1.276,25 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%)

182,32 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

218,79 zł

Kwota odpisu podstawowego zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% , na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 50% tej kwoty. Odpis na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki: 5%, w II roku nauki: 6%, w III roku nauki: 7% kwoty przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

2016 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2.917,14 zł.

Podstawa prawna: