poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość świadczenia urlopowego

Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 pracowników


Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 pracowników - musi wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawca może się jednak z tego obowiązku zwolnić. Musi tylko do końca stycznia danego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego w terminie i w sposób przyjęty w jego firmie.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przypominamy, że pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie.

Przepis art. 3 ust. 4 z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 111 ze zm.), dalej: ustawy o zfśs ustala tylko górną granicę świadczenia urlopowego, która nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, a wysokość świadczenia dla pracowników zatrudnionych na część etatu i młodocianych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

W praktyce jednak kwota świadczenia urlopowego może być niższa od wysokości odpisu właściwego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca może w 2016 r. wypłacać świadczenie urlopowe w następującej wysokości:

1. pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy w wysokości:

 • na pełny etat - 1.093,93 zł,
 • na 3/4 etatu - 820,45 zł,
 • na 1/2 etatu - 546,97 zł,
 • na 1/4 etatu - 273,48 zł;

2. pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w wysokości:

 • na pełny etat - 1.458,57 zł,
 • na 3/4 etatu - 1.093,93 zł,
 • na 1/2 etatu - 729,29 zł,
 • na 1/4 etatu - 364,64 zł;

3pracownikowi młodocianemu:

 • w pierwszym roku nauki - 145,86 zł,
 • w drugim roku nauki - 175,03 zł,
 • w trzecim roku nauki - 204,20 zł.
Podstawa prawna: