czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość opłaty ewidencyjnej

Dowiedz się jaka jest wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego itp.


Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi za wydanie:

 1. dowodu rejestracyjnego - 0, 50 zł
 2. pozwolenia czasowego - 0, 50 zł
 3. zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0, 50 zł
 4. nalepki kontrolnej - 0, 50 zł
 5. karty pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym - 0, 50 zł
 6. dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0, 50 zł
 7. za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - 1 zł
 8. za wymianę prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem na podstawie art. 150 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym - 0,50 zł
 9. za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 Prawo o ruchu drogowym - 1 zł
 10. za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - 1 zł

Opłatę ewidencyjną uiszcza się gotówką w kasie lub na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobrania.

Opłaty ewidencyjne wnosi się łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą z wyjątkiem opłaty za:

 • kartę pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym
 • za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 Prawo o ruchu drogowym
 • za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.
Podstawa prawna: 

- art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 80d ust. 7, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
- art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 447).