wtorek, 7 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy


Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro. Kwotę przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Miesiąc

styczeń 2016 r.

Równowartość 15.000 euro

63,922,50 zł

Tabela NBP (nr)

z 31 grudnia 2015 r.
tabela nr 254/A/NBP/2015, kurs euro wyniósł 4,2615 zł