poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Poznaj wskaźniki na 2012 r.


Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Kryteria dochodowe wynoszą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł,
  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

  • kwota stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

Podstawa prawna: