poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Ubezpieczenia społeczne osób wykonujących umowę zlecenia lub umowę o dzieło

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług


Wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może rodzić skutki prawne w sferze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego, a tym samym zarówno osoby wykonujące pracę na takiej podstawie prawnej, jak i podmioty korzystające z takiej formy zatrudnienia powinny zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi tej problematyki.

Podmiot
ubezpieczenia

Tytuł
ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia

emerytalne

rentowe

chorobowe

wypadkowe

Pracownik

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i niewykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego

O

O

D

O

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i niewykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest wyższe od minimalnego

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła

do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

Osoba niemająca innego tytułu ubezpieczenia

Umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń

O

O

D

O

Osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia

Kolejna (zawarta równolegle) umowa zlecenia

O

O

D

O

Od 1 stycznia 2016 r. osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia, z której otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu i takie jest jej wypłacone

Kolejna zawarta równolegle umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych

Od 1 stycznia 2016 r. osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia, z której otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego

Kolejna zawarta równolegle umowa zlecenia

O

O

D

O

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i niewykonywana na jego rzecz

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

Osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę u zamawiającego dzieło

Umowa o dzieło

N

N

N

N

Pracownik

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

Pracownik

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i niewykonywana na jego rzecz

N

N

N

N

Osoba niemająca zawartej innej umowy cywilno-prawnej i niebędąca pracownikiem

Umowa o dzieło

N

N

N

N

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i niewykonywana na jego rzecz

N

N

N

N

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (np. stosunku pracy)

Umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła

do  dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Umowa o dzieło

N

N

N

N

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym z innego tytułu (np. stosunku pracy)

Umowa zlecenia

O

O

D

O

Uczeń i student do 26 lat

Umowa zlecenia

N

N

N

N

Uczeń i student do 26 lat

Umowa o dzieło

N

N

N

N

Od 1 stycznia 2015 r. członek Rady Nadzorczej otrzymujący wynagrodzenie i mający miejsce zamieszkania w Polsce

Umowa o dzieło jest jedynym tytułem do ubezpieczeń

O

O

N

N

Od 1 stycznia 2015 r. członek Rady Nadzorczej otrzymujący wynagrodzenie i który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce

 

O

O

N

N

Od 1 stycznia 2015 r. członek Rady Nadzorczej, który nie otrzymuje wynagrodzenia i który ma miejsce zamieszkania w Polsce

 

N

N

N

N

Od 1 stycznia 2015 r. członek Rady Nadzorczej, który nie otrzymuje wynagrodzenia i który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce

 

N

N

N

N

Od 1 stycznia 2015 r. członek Rady Nadzorczej otrzymujący wynagrodzenie i mający miejsce zamieszkania w Polsce

Umowa zlecenia bez względu na to, z kim zawarta

O

O

D

O

Wyjaśnienie symboli:
O – ubezpieczenie obowiązkowe, D – ubezpieczenie dobrowolne, N – ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu